8ุกำล4งม4ปั*23ก2ห2ห

ก2ก2ก2ก2ก2ก2ก2ก2ก2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก